Chi tiết tin

kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2020-2021

Căn cứ thông tư số 26 /2012/TT-BGDĐT ngày ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giáo dục và đào tạo về ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS; Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường cán bộ quản lý trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Thực hiện theo công văn số 371 /PGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Phòng giáo dục về việc hướng dẫn BDTX cho cán bộ quản lý, giáo viên THCS năm học 2018 -2019 và những năm tiếp theo; trường PTDTBT THCS Trà Cang xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2020 - 2021 như sau:

PHÒNG GD ĐT HUYỆN NAM TRÀ MY

TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ CANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:     /KH-THCSTC

Trà Cang, ngày 27  tháng 9  năm 2020

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên

năm học 2020-2021


 Căn cứ thông tư số 26 /2012/TT-BGDĐT ngày ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giáo dục và đào tạo về ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS; 

 Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường cán bộ quản lý trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Thực hiện theo công văn số 371 /PGDĐT ngày 05 tháng  10  năm 2018 của Phòng giáo dục về việc hướng dẫn BDTX cho cán bộ quản lý, giáo viên THCS năm học 2018 -2019 và những năm tiếp theo; trường  PTDTBT THCS Trà Cang  xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2020 - 2021  như sau:

I. Mục đích của bồi dưỡng thường xuyên:

1. Cán bộ quản lý, giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của thành phố, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của Phòng Giáo dục và Đào tạo và của Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Việc triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên phải gắn kết chặt chẽ với việc triển khai đánh giá giáo viên và cán bộ quản lý theo Chuẩn và theo chỉ đạo đổi mới giáo dục của Ngành để từng bước cải thiện và nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo giáo và cán bộ quản lý giáo dục qua từng năm.

4.  Đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu về nội dung bồi dưỡng, điều kiện tổ chức thực hiện bồi dưỡng, hình thức bồi dưỡng phù hợp với điều kiện thực tế của từng trường và nhiệm vụ năm học. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2020 - 2021 cần cụ thể, xuất phát từ nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên và yêu cầu thực tiễn của giáo dục địa phương theo nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 (có đối chiếu với đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên để xác định rõ nội dung và hình thức bồi dưỡng phù hợp); tạo mọi điều kiện thuận lợi và huy động toàn bộ giáo viên, cán bộ quản lý tham gia học tập các chương trình, loại hình bồi dưỡng theo kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo. Việc bồi dưỡng phải tập trung vào nâng cao năng lực nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục để đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp và tiêu chuẩn chức danh nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ của hạng chức danh nghề nghiệp.

5. Tăng cường hình thức bồi dưỡng thường xuyên qua mạng, bồi dưỡng thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn và tự bồi dưỡng theo phương châm học tập suốt đời. Đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên. Phát huy vai trò của đội ngũ chuyên gia, giáo viên cốt cán trong việc kiểm tra, hướng dẫn và bồi dưỡng giáo viên tại chỗ.

II. Đối tượng bồi dưỡng:

Tất cả cán bộ quản lí, giáo viên đang giảng dạy tại Trường PTDTBT THCS Trà Cang.

III. Nội dung, thời lượng bồi dưỡng:

          1. Khối kiến thức bắt buộc:

           1.1. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/giáo viên.

Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2020-2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo về yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW  ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.

Triển khai Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông cho cán bộ quản lý và giáo viên; Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 Điều lệ trường THCS và THPT. Thông tư 26/2020TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GD&ĐT  ban hành quy định về sửa đổi Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học,...

       1.2. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học.

Đối với nội dung bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên các cấp, các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của địa phương  tổ chức trong năm học 2020 - 2021. Nội dung bồi dưỡng đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ giáo dục địa phương theo năm học. Bao gồm nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục ở địa phương; về quản lý thực hiện chương trình sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục cấp THCS. Cụ thể như bồi dưỡng theo kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè hằng năm; các nội dung tập huấn chuyên môn do Phòng GD&ĐT, trường tổ chức; sinh hoạt chuyên môn phòng, cụm chuyên môn, trường tổ chức,...

          2.  Khối kiến thức tự chọn: Nội dung bồi dưỡng 3 (60 tiết/năm học).

        2.1 Nội dung bồi dưỡng dành cho cán bộ quản lý:

          CBQL tự lựa chọn các mô đun bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu  bồi dưỡng của cá nhân. Mỗi cán bộ quản lý lựa chọn 04 mô đun trong nội dung bồi dưỡng tự chọn gồm 35 mô đun theo thông tư 27/2015/TT-BGDĐT.

       2.2  Nội dung bồi dưỡng dành cho giáo viên:

          - Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên hướng tới chuẩn theo quy định.

          - Căn cứ nhu cầu của mỗi các nhân nhằm đáp ứng hoàn thiện các tiêu chí của Chuẩn nghề nghiệp, mỗi giáo viên lựa chọn 04 mô đun  trong khối kiến thức tự chọn(41 mô đun) trong chương trình BDTX theo Thông tư 31/2011/TT-BGDĐT để bồi dưỡng.

IV. Hình thức bồi dưỡng thường xuyên:

1. BDTX bằng tự học của cán bộ quản lý, giáo viên phải kết hợp tập thể về sinh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ chuyên môn, cụm chuyên môn do giáo viên , tổ bộ môn, trường tổ chức.

          2. BDTX tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn thêm những nội dung mới hoặc khó, rèn luyện kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ.

          3. BDTX theo hình thức học tập từ xa qua mạng internet, mạng “Trường học kết nối”.

V. Đánh giá và công nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên:

Việc đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ quản lý (Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng) thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 27/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường cán bộ quản lý trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Việc đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên theo quy định tại Điều 12, 13, 14 Thông tư số 26 /2012/TT-BGDĐT ngày ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giáo dục và đào tạo về ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Việc đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ quản lý và giáo viên phải được thực hiện nghiêm túc, đánh giá đúng kết quả bồi dưỡng của người học. Đặc biệt là phải làm cho mỗi cán bộ quản lý và giáo viên luôn có ý thức tự giác bồi dưỡng để nâng cao năng lực cho bản thân, đáp ứng các yêu cầu về quản lý giáo dục; chuyên môn, nghiệp vụ trong dạy học, giáo dục học sinh.

1. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX của Cán bộ quản lý và giáo viên:

- Căn cứ đánh giá kết quả BDTX của cán bộ quản lý và giáo viên là kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên đã được phê duyệt và kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và các module thuộc nội dung bồi dưỡng 3.

- Xếp loại kết quả BDTX của giáo viên gồm 4 loại: Loại Giỏi (viết tắt: G), loại Khá (viết tắt: K), loại Trung bình (viết tắt: TB) và loại không hoàn thành kế hoạch.

- Xếp loại kết quả BDTX của cán bộ quản lý trường theo hai mức đạt yêu cầu và không đạt yêu cầu.

2. Phương thức đánh giá kết quả BDTX:

2.1. Hình thức đánh giá kết quả BDTX:

Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên: Giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, trong sổ tay tự học, giáo dục học sinh tại tổ bộ môn thông qua các báo cáo chuyên đề.

Đánh giá kết quả bồi dưỡng  của cán bộ quản lý  do Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thông qua bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu hoặc viết thu hoạch, báo cáo chuyên đề, ...

Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức đánh giá này như sau:

- Tiếp thu kiến thức và kĩ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX (5,0 điểm).

- Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động quản lý, dạy học và giáo dục (5,0 điểm).

2.2. Thang điểm đánh giá kết quả BDTX:

Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần).

2.3. Điểm trung bình kết quả BDTX:

Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:

ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các module thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên): 3.

ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định.

3. Xếp loại kết quả BDTX:

3.1. Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX của giáo viên như sau:

- Loại Trung bình nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;

- Loại Khá nếu điểm trung bình  BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;

- Loại Giỏi nếu điểm trung bình  BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.

Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.

3.2. Kết quả xếp loại BDTX của CBQL theo hai mức đạt yêu cầu (nếu Điểm trung bình BDTX và các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên) và không đạt yêu cầu (đối với các trường hợp còn lại).

3.3. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của cán bộ quản lý và giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý và giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng cán bộ quản lý và giáo viên.

4. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX

4.1. Nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên.

4.2. Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX đối với cán bộ quản lý và giáo viên (không cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX cho giáo viên không hoàn thành kế hoạch).

VI. Tổ chức thực hiện:

1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng:

- Thành lập Ban chỉ đạo bồi dưỡng thường xuyên CBQL, giáo viên của đơn vị và phân công trách nhiệm các thành viên trong Ban chỉ đạo, tổ chức và theo dõi việc bồi dưỡng thường xuyên tại trường.

-  Xây dựng kế hoạch BDTX cho CBQL, giáo viên của nhà trường và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX cho CBQL và giáo viên theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao.

- Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX  cá nhân và  phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên; Theo dõi và đôn đốc giáo viên thực hiện đúng tiến độ kế hoạch BDTX. Cung cấp tài liệu BDTX  nội dung 3 cho GV. Tổ chức đánh giá kết quả BDTX của TTCM.

- Có kế hoạch kiểm tra định kỳ ở từng tổ - khối, từng nội dung hoạt động, từng thời điểm khác nhau để đôn đốc, nhắc nhở, giúp đỡ  để việc đánh giá đảm bảo được tính chuẩn xác.

- Xây dựng các tiêu chí đánh giá; tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

- Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước và của địa phương đối với giáo viên tham gia BDTX.

- Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên theo đúng quy định.

- Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với giáo viên, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên.

2. Trách nhiệm của Tổ trưởng chuyên môn :

- Phát huy được vai trò của tổ - khối chuyên môn trong việc chủ động tổ chức học tập, thảo luận và việc kiểm tra đôn đốc đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Tăng cường thực hiện các chuyên đề ở tổ bộ môn gắn việc học tập BDTX với thực tế giảng dạy trong năm học 2020- 2021.

- Xây dựng  kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trong tổ năm học 2020 - 2021 của  tổ .

- Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX .

- Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên theo đúng quy định.

- Nộp kế hoạch BDTX của tổ và giáo viên trong tổ cho lãnh đạo trường vào ngày 15/10/2020

4. Trách nhiệm của giáo viên:

- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được Hiệu trưởng phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của Phòng Giáo dục và Đào tạo và thực hiện nhiệm vụ BDTX của cá nhân, của đơn vị.

- Báo cáo Tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trên đây là Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2020-2021 của trường PTDTBT THCS Trà Cang, đề nghị các tổ chuyên môn nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc các tổ báo cáo với phó hiệu trưởng để có hướng giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:

- Phòng GD ĐT Nam Trà My (để báo cáo);

- TTCM các tổ;

- Lưu VT.

                  

                       HIỆU TRƯỞNG

                     

                 

                   Nguyễn Đình Thắng

                                    Duyệt của Phòng GD ĐT Nam Trà My

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Tác giả: Nguyễn Minh Luận

Nguồn tin: THCS Trà Cang

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ CANG
Địa chỉ: Thôn 5 xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại :