Chi tiết tin

kế hoạch Tổ chức khảo sát chất lượng đầu năm học 2020-2021

PHÒNG GDĐT NAM TRÀ MY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ CANG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số:    /KH-THCSTC

Trà Cang, ngày   11   tháng 9 năm 2020

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức khảo sát chất lượng  đầu năm học 2020-2021


Thực hiện Công văn số /PGDĐT-THCS ngày 09/9/2020 của Phòng GDĐT Nam Trà My về việc khảo sát chất lượng các lớp đầu cấp năm học 2020-2021;

Trường PTDTBT THCS Trà Cang xây dựng kế hoạch khảo sát chất lượng học sinh đầu năm học 2020-2021 như sau:

1. Mục đích, yêu cầu:

- Đánh giá chất lượng học sinh, làm căn cứ để tiếp tục đổi mới căn bản việc dạy và học theo hướng phát triển năng lực học sinh;

- Làm cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, quản lý, điều hành các hoạt động dạy học, giáo dục; rà soát, thẩm định chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ;

- Xác định chất lượng đầu vào của lớp đầu cấp để có cơ sở đánh giá hiệu quả đào tạo của các trường tiểu học trên địa bàn huyện;

- Làm cơ sở để các trường THCS xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém.

2. Đối tượng khảo sát

Học sinh lớp 6, 7, 8, 9.

3. Môn khảo sát

- Lớp 6: Gồm 02 môn là Toán, Tiếng Việt.

- Lớp 7, 8, 9: Gồm 03 môn là Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.

4. Nội dung, hình thức, thời gian làm bài

4.1. Nội dung khảo sát:

- Nội dung khảo sát bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng, phân phối chương trình giáo dục phổ thông hiện hành do Bộ GDĐT ban hành. Theo chương trình Tiểu học đối với học sinh lớp 6 (chủ yếu trong chương trình lớp 5), chương trình lớp 6 đối với học sinh lớp 7, chương trình lớp 7 đối với học sinh lớp 8, chương trình lớp 8 đối với học sinh lớp 9.

 Lưu ý: Nội dung khảo sát nếu rơi vào Học kì 2 thì thực hiện theo Công văn số 1125/BGDĐT-GDTH của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020 (đối với lớp 6), Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH của Bộ GDĐT về việc điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020 (đối với lớp 7, 8, 9).

- Xây dựng đề khảo sát theo hướng đánh giá năng lực học sinh ở cả 4 mức độ nhận biết (50%), thông hiểu (30%), vận dụng và vận dụng cao (20%, trong đó vận dung cao từ 5% đến 10%) đảm bảo đánh giá đúng năng học sinh.

- Đối với môn Tiếng Anh: chỉ kiểm tra kiến thức ngôn ngữ, kĩ năng đọc.

4.2. Hình thức khảo sát:

- Lớp 6: Kiểm tra viết theo hình thức tự luận.

- Lớp 7, 8, 9: Ngữ văn hình thức tự luận; môn Toán, Tiếng Anh kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm. Đối với môn thi kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm giáo viên linh hoạt cho phù hợp với từng môn.

4.3. Thời gian làm bài:

- Đối với lớp 6: 45 phút;

- Đối với lớp 7, 8, 9: 45 phút đối với môn Tiếng Anh; 60 phút đối với môn Toán và 90 phút đối với môn Ngữ văn.

5. Lịch khảo sát

Thứ/Ngày

Khối

Buổi

Môn

Thời gian làm bài

Mở túi đề

Phát đề

Bắt đầu làm bài

Kết thúc

Thứ tư

16/9/2020

7,8,9

Chiều

Toán

60 phút

13 giờ 05

13 giờ 10

13 giờ 15

14 giờ 15

Tiếng Anh

45 phút

13 giờ 35

13 giờ 40

14 giờ 45

15 giờ 30

Thứ năm

17/9/2020

6

Sáng

Tiếng Việt

45 phút

7 giờ 20

7 giờ 25

7 giờ 30

8 giờ 15

Toán

45 phút

8 giờ 35

8 giờ 40

8 giờ 45

9 giờ 30

Thứ sáu

18/9/2020

7,8,9

Chiều

Ngữ văn

90 phút

13 giờ 05

13 giờ 10

13 giờ 15

14 giờ 45

Lưu ý: Đối với lớp 6: Theo lịch của Sở GDĐT.

6. Ra đề, sao in và giao nhận đề

- Lớp 6: Sở GDĐT tổ chức ra đề.

- Trường cử 01 cán bộ/giáo viên/nhân viên nhận đề khảo sát lớp 6 tại Phòng GDĐT vào sáng ngày 16/9/2020 (có giấy giới thiệu của lãnh đạo trường).

Lớp 7, 8, 9: Trường ra đề. Giáo viên nào giảng dạy ở khối lớp nào thì ra đề ở khối lớp đó.

7. Tổ chức khảo sát, làm phách, chấm bài, xử lý, báo cáo kết quả

- Tổ chức khảo sát thực hiện quy trình tương tự tổ chức kiểm tra học kì.

- Sau khi hội đồng coi khảo sát hoàn thành nhiệm vụ, tổ chức làm phách, chấm bài (phân công chấm chéo đối với các bộ môn có từ 2 giáo viên trở lên).

- Thống kê điểm, kết quả khảo sát và báo cáo về Phòng GDĐT.

Lưu ý: Kết quả khảo sát được lấy vào 1 cột điểm kiểm tra thường xuyên (đối với lớp 6).

8. Lập danh sách học sinh, xếp phòng khảo sát

- Tổ chức sắp xếp danh sách học sinh dự khảo sát theo thứ tự a, b, c,... của tên học sinh, gắn số báo danh và xếp phòng khảo sát.

- Mỗi phòng bố trí tối đa 24 học sinh, bảo đảm khoảng cách tối thiểu giữa hai học sinh ngồi cạnh nhau là 1,2 m theo hàng ngang (các trường có thể linh hoạt tùy theo điều kiện nhà trường).

- Thực hiện niêm yết Danh sách học sinh trước mỗi phòng khảo sát.

9. Tổ chức thực hiện:

9.1. Bộ phận chuyên môn trường:

- Gửi file mềm danh sách học sinh toàn trường về Phòng GDĐT chậm nhất sáng ngày 15/9/2020 (Phòng GDĐT sẽ căn cứ danh sách học sinh lớp 6 để sao in đề).

- Nhận đề khảo sát từ Phòng GDĐT, bảo quản đề, tổ chức khảo sát, làm phách, chấm bài, tổng hợp, xử lý kết quả, báo cáo về Phòng GDĐT trước ngày 22/9/2020.

9.2 Các tổ chuyên môn:

- Chỉ đạo và đôn đốc việc ra đề kiểm tra các môn đối với giáo viên các bộ môn liên quan.

- Kiểm tra và duyệt đề trước khi sao in.

9.3 Giáo viên bộ môn:

 Nộp đề và hướng dẫn chấm về tổ chuyên môn chậm nhất sáng ngày 14/9/2020.

9.4 Giáo viên chủ nhiệm:

Vận động học sinh tham gia khảo sát đảm bảo, thông báo cho phụ huynh và học sinh được biết để học sinh ôn tập chuẩn bị khảo sát.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức khảo sát chất lượng  đầu năm học 2020-2021 của trường PTDTBT THCS Trà Cang. Đề nghị các tổ chuyên môn, các giáo viên bộ môn liên quan triển khai và thực hiện nghiêm túc.

 Nơi nhận:                                                                         HIỆU TRƯỞNG

- Các tổ chuyên môn (để thực hiện);                                                                                                                                     

- Lưu VT.                                                                                                                       

Tác giả: Nguyễn Minh Luận

Nguồn tin: THCS Trà Cang

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ CANG
Địa chỉ: Thôn 5 xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại :