Chi tiết tin

kế hoạch giáo dục thcs năm học 2020-2021
Quý thầy cô bấm vào đây để tải về: 
 ke_hoach_gd_thcs_2020-2021 .docx
PHÒNG GDĐT NAM TRÀ MY

TRƯỜNG PDTBT THCS TRÀ CANG

Số:        /KH-PTDTBTTD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trà Cang, ngày       tháng 9 năm 2020

         

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ, NĂM HỌC 2020-2021

          Căn cứ Công văn số 320/PGDĐT-THCS  ngày 31 tháng 8 năm 2020 về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 cấp THCS;

Căn cứ Công văn số 339 /PGDĐT-THCS  ngày 07 tháng 9 năm 2020 về việc hướng dẫn thực hiện xây dựng chương trình và kế hoạch giáo dục năm học 2020-2021;

Căn cứ Công văn số 355/PGDĐT-THCS ngày 17 tháng 9 năm 2020 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2020-2021;

 Trường PTDTBT THCS Trà CANG xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VÀ ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG

1. Thuận lợi

- Đội ngũ CBGVNV đa số trẻ, nhiệt tình, chuyên môn vững và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

- Được sự quan tâm của lãnh đạo Phòng giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo địa phương và sự ủng hộ của phụ huynh hỗ trợ nhà trường trong các hoạt động giáo dục.

- Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác dạy học tương đối đảm bảo, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong dạy học.

2. Khó khăn:

- Số phòng học học trên lớp chỉ đạt 0,63 phòng/lớp nên việc bố trí các phòng học để tổ chức dạy học đôi lúc gặp khó khăn.

- Một số giáo viên mới hợp đồng chưa có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, một số môn học giáo viên dạy trái chuyên môn nên ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy.

- Công tác tuyển sinh của trường PTDT Nội trú huyện với những em khối 8 có học lực khá giỏi trong năm học qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giảng dạy học sinh khối 9 trong năm học này.

3. Định hướng xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường :

3.1. Quy mô số lớp, số học sinh toàn trường: Trường hiện nay có 8 lớp với tổng số học sinh là 211 em.

3.2. Bố trí phòng học, phòng học bộ môn và các phòng chức năng:

- Phòng học: nhà trường hiện có 05 phòng học được bố trí hai ca một ngày.

- Phòng học bộ môn: Trường hiện nay có 03 phòng học bộ môn là Phòng Tin học, Phòng thực hành Vật lí-Công nghệ và Phòng bộ môn Hóa-Sinh.

- Tổng số phòng chức năng, hành chính phục vụ: 15 (Gồm: thư viện 01; thiết bị: 01;  y tế: 01; Ban giám hiệu: 02; phòng Văn thư: 01; Hội đồng sư phạm: 01; phòng Đoàn đội: 01; phòng Bảo vệ: 01, Hội trường: 01; Phòng truyền thống; Phòng tổ chuyên môn: 02; Phòng Công đoàn 1; Phòng hội đồng: 01; Phòng họp: 01).

3.3. Định hướng thực hiện Chương trình dạy học

- Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày: Chưa thực hiện được.

- Tổ chức dạy học 6 buổi/tuần.

Nội dung dạy học các buổi không chính khóa: Chủ yếu là dạy  môn Tự chọn.

- Dạy học tự chọn: Môn học tự chọn (khối 6,7,8,9): Tin học

3.4. Định hướng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp: Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp (NGLL) chủ điểm, theo đúng phân phố chương trình hoạt động ngoài giờ lên lớp đã ban hành.

3.5. Định hướng tổ chức hoạt động hướng nghiệp, phân luồng: Giảng dạy chương trình hướng nghiệp cho học sinh lớp 9 theo quy định của Bộ GDĐT là 9 tiết/ năm học. Phối hợp với các trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt việc phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS theo chỉ tiêu đề ra.

II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG

1.    Mục tiêu chung:

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ Tám Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và Đào tạo; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

- Tăng cường kỷ cương, nề nếp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đẩy mạnh đổi mới hoạt động dạy học theo định hướng giáo dục STEM nhằm thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

- Tiếp tục đa dạng các phương pháp dạy học; nhà trường tích cực chủ động công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực giảng dạy cho giáo viên; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, tạo niềm tin trong phụ huynh học sinh và toàn xã hội; đẩy mạnh thi đua “dạy tốt, học tốt” .

- Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục toàn diện là một trong những đơn vị dẫn đầu của huyện.

2. Mục tiêu cụ thể   

- Về học lực: Giỏi: 3,0 %; Khá: 30 %; Yếu dưới 3%.

- Về hạnh kiểm: Tốt: 82%; Khá 16%; Trung bình 2%.

- Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS: 98%.

- Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đăng kí tuyển sinh vào THPT: 85 %; học nghề: 15%.

- Tổ chức hoạt động NGLL: Tổ chức các tiết Hoạt động NGLL theo đang chủ điểm và theo đúng kế hoạch.

- Tổ chức hoạt động hướng nghiệp:

+ Tổ chức dạy hướng nghiệp cho học sinh lớp 9 đảm bảo chương trình và số tiết theo quy định.

+ Phối hợp với các trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh tư vấn cho đối tượng học sinh vào các trường nghề theo chỉ tiêu phân luồng.

- Công tác PCGD THCS: Duy trì xã Trà CANG đạt Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở ở mức 2.

- Trường PTDTBT THCS Trà CANG giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG

1.    Hoạt động giáo dục chính khóa:

- Quy định thời gian năm học:

+ Học kỳ I: gồm 18 tuần: Từ 19/08/2019 đến 04/01/2020 (kiểm tra HKI từ 05/9/2020 đến 16/01/2021)

+ Học kỳ II: gồm 17 tuần: Từ 18/01/2021 đến 25/05/2021.

- Quy định số tiết dạy:

TT

Môn học

Số tiết học từng môn của lớp 6

Số tiết học từng môn của lớp 7

Số tiết học từng môn của lớp 8

Số tiết học từng môn của lớp 9

HK1

HK2

CN

HK1

HK2

CN

HK1

HK2

CN

HK1

HK2

CN

1

Ngữ văn

72

68

140

72

68

140

72

68

140

90

85

175

2

Lịch sử

18

17

35

36

34

70

35

17

52

18

34

52

3

Địa lý

18

17

35

36

34

70

18

34

52

35

17

52

4

Ngoại ngữ

54

51

105

54

51

105

54

51

105

36

34

70

5

Toán

72

68

140

72

68

140

72

68

140

72

68

140

6

Vật lý

18

17

35

18

17

35

18

17

35

36

34

70

7

Hóa học

0

0

0

0

0

0

36

34

70

36

34

70

8

Sinh học

36

34

70

36

34

70

36

34

70

36

34

70

9

 GD công dân

18

17

35

18

17

35

18

17

35

18

17

35

10

Công nghệ

36

34

70

27

25

52

27

25

52

18

17

35

11

Âm nhạc

18

17

35

18

17

35

18

17

35

18

0

18

12

Mỹ thuật

18

17

35

18

17

35

18

17

35

0

17

17

13

Thể dục

36

34

70

36

34

70

36

34

70

36

34

70

14

Môn TC

36

34

70

36

34

70

36

34

70

36

34

70

15

 HĐ GDNGLL

10

08

18

10

08

18

10

08

18

10

 08

18

16

 HĐ GDHN

0

 09

09

Tổng số tiết

460

433

893

487

458

945

504

475

979

495

476

971

Số tiết/tuần

(cả năm học)

835 tiết / 35 tuần

= 25.51 tiết

945 tiết / 35 tuần

= 27 tiết

979 tiết / 35 tuần

= 27.97 tiết

971 tiết / 35 tuần

 = 27.74 tiết

2. Các hoạt động giáo dục NGLL:

- Ban lãnh đạo trường, Tổng phụ trách, cùng với các khối trưởng chủ nhiệm thiết kế kế hoạch tổ chức tiềt Ngoài giờ lên lớp gắn với các hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

- Ban lãnh đạo trường và Tổng phụ trách thường xuyên dự giờ thăm lớp để nắm bắt tình hình tổ chức hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp; đồng thời rút kinh nghiệm và giúp giáo viên giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Tăng cường hoạt động văn nghệ theo yêu cầu giáo dục truyền thống và giáo dục thẩm mỹ đúng đắn, giúp học sinh có bản lĩnh và chủ động đề kháng với những ảnh hưởng xấu của môi trường xã hội; gắn kết các hoạt động ngoại khóa với phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực”.

3. Câu lạc bộ: Trong năm học nhà trường tiếp tục kiện toàn các câu lạc bộ trong nhà trường như câu lạ bộ Tiếng Anh, câu lạc bộ võ cổ truyền. Thành lập mới câu lạc bộ Văn học. Tổ chức sinh hoạt định kì mỗi tần 01 lần và đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt, thu hút đông đảo học sinh tham gia.

4. Giáo dục STEM: Thực hiện theo kế hoạch số 359/KH-THCS ngày 20/9/2020 của Phòng GDĐT Nam Trà My về triển khai giáo dục STEM trong giáo dục ở trường THCS.

5. Bồi dưỡng học sinh giỏi:

- Xây dựng Kế hoạch tuyển chọn học sinh vào đội tuyển từ cuối năm học lớp 8, thành lập đội tuyển, bồi dưỡng giúp học sinh ôn tập, nâng cao kiến thức để đạt kết quả tốt trong học tập cũng như các kì thi chọn học sinh giỏi; nâng cao chất lượng hoạt động mũi nhọn của trường.

- Phân công cụ thể trách nhiệm từng thành viên trong Ban lãnh đạo theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, kịp thời có những chỉ đạo để công tác bồi dưỡng học sinh giỏi thực hiện đúng Kế hoạch. Định kỳ hàng tháng Ban lãnh đạo họp sơ kết, rút kinh nghiệm, động viên đội tuyển tham gia ôn tập nhằm đạt kết quả cao.

- Mỗi tổ chuyên môn cử giáo viên có kinh nghiệm thực hiện công tác bồi dưỡng học sinh giỏi từng bộ môn của khối 8, 9: Văn, Toán, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Lịch sử; Địa lí; Tin học; lịch dạy quy định trên TKB, mỗi tuần 1-2 tiết/môn.

- Kịp thời đề xuất tuyên dương, khen thưởng các học sinh giỏi, học sinh có thành tích cao trong các cuộc thi; giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi.

6. Phụ đạo học sinh yếu:

- Nâng cao trách nhiệm của giáo viên trong công tác phụ đạo học sinh yếu. Góp phần thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng học tập của học sinh, tiếp tục giảm tỉ lệ học sinh yếu kém, bỏ học (yếu, kém dưới 3 %, không để học sinh bỏ học vì yếu, kém).

- Mỗi tổ chuyên môn xây dựng chương trình phụ đạo phù hợp với thời khóa biểu. Chú ý động viên, tạo cơ hội cho học sinh yếu ngay trong giờ học chính khóa. Tổ chức học tập theo nhóm tạo điều kiện để học sinh khá giúp đỡ học sinh yếu; xây dựng đôi bạn cùng tiến.

- Trao đổi, thường xuyên thông báo với phụ huynh về tình hình học tập của học sinh để phối hợp giúp đỡ, đôn đốc các em học tập.

- Lên lịch phụ đạo cho học sinh từ tháng 9/2020 đối với các bộ môn Văn, Toán, Anh. Các bộ môn khác có thể linh động sắp xếp lịch phụ đạo cho học sinh theo tình hình thực tế. Giáo viên bộ môn cần linh động phối hợp với giáo viên chủ nhiệm sắp xếp lịch dạy phù hợp, báo cáo Ban lãnh đạo để sắp xếp phòng học.

- Phân công tổ trưởng chuyên môn sẽ theo dõi tiến độ thực hiện: đôn đốc, nhắc nhở giáo viên thực hiện tốt công tác phụ đạo học sinh yếu. Sau mỗi đợt báo điểm, Phó hiệu trưởng sẽ sơ kết, rút kinh nghiệm, đánh giá hiệu quả và có những chỉ đạo kịp thời.

- Lập sổ theo dõi học sinh yếu: Từng giáo viên bộ môn trực tiếp theo dõi sự tiến bộ của học sinh; điều chỉnh kịp thời danh sách học sinh cần phụ đạo. Báo cáo với tổ  trưởng trong các buổi sinh hoạt chuyên môn.

IV. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP NĂM HỌC 2020-2021 (bảng phụ lục kèm theo)

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Công tác quản lý, chỉ đạo

1.1. Đối với Hiệu trưởng

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo hoạt động giáo dục và điều hành chung mọi công việc.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ các hoạt động giáo dục.

- Tổ chức các hoạt động hội thi, phong trào thi đua dạy tốt học tốt trong năm học.

- Xây dựng tiêu chí thi đua trong nhà trường.

- Phân công giáo viên chủ nhiệm lớp và giảng dạy các môn học và các hoạt động giáo dục.

1.2. Đối với Phó Hiệu trưởng

- Quản lý chỉ đạo các hoạt động chuyên môn, thư viện, thiết bị, quản lý các phần mềm liên quan đến các hoạt động giáo dục.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp; kế hoạch bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, phụ đạo học sinh nhận thức chậm và các hoạt động khác có liên quan đến giáo dục.

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn hoạt động theo đúng Điều lệ trường Trung học cơ sở.

- Tổ chức kiểm tra các hoạt động liên quan đến chuyên môn.

- Hàng tháng họp thống nhất các nội dung chuyên môn với các tổ.

- Duyệt tất các các hoạt động tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các cuộc Hội thảo, chuyên đề cấp trường, cấp tổ tổ chức trong năm học.

1.3 Đối với tổ chuyên môn:

- Tổ chức xây dựng các kế hoạch giáo dục môn học.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo định kì.

- Đổi mớ sinh hoạt chuyên môn dưa trên nghiên cứu bài học.

1.4. Đối với Tổng phụ trách Đội

- Kết hợp với Phó hiệu trưởng và các bộ phận xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Tổ chức tất cả các hoạt động ngoài giờ lên lớp tổ chức tại nhà trường.

- Thành lập các ban của Liên đội để thức đẩy mọi hoạt động của nhà trường.

1.5. Đối với nhân viên Thư viện

- Quản lý mọi hoạt động của thư viện, thiết bị.

- Xây dựng các kế hoạch hoạt động liên quan đến hoạt động của thư viện, thiết bị dạy học.

- Khuyến khích học sinh tích cực tham gia các hoạt động đọc sách.

1.6. Đối với giáo viên

- Chịu trách nhiệm giảng dạy theo sự phân công của Hiệu trưởng.

- Thực hiện nghiêm túc mội quy chế chuyên môn.

- Chịu trách nhiệm chất lượng của lớp, môn giảng dạy.

- Kết hợp với nhà trường, liên đội tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong và ngoài nhà trường.

- Tích cực tự trau rồi chuyên môn, nghiệp vụ.

- Tham gia đầy đủ các buổi chuyên đề do các cấp tổ chức.

2. Công tác kiểm tra

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, thành lập ban kiểm tra nội bộ nhà trường.Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ để phát hiện, điều chỉnh những việc chưa hợp lý và tuyên dương những cá nhân, tổ khối tích cực, sáng tạo.

- Thông qua công tác kiểm tra để rút kinh nghiệm, hướng dẫn, điều chỉnh kịp thời cho tất cả cá nhân, tổ khối về việc thực hiện nhiệm vụ.

- Thường xuyên kiểm tra theo kế hoạch kết hợp kiểm tra đột xuất để kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế nhằm giúp các bộ phận hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

3. Công tác phối hợp:

- Nhà trường chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện tốt nhất để các hoạt động của nhà trường đạt kết quả cao nhất.

          - Phối hợp với hội phụ huynh học sinh, các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn, các tổ chức đoàn thể, các trường dạy nghề để tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh.

4. Chế độ thông tin, báo cáo

- Cập nhật kịp thời các hoạt động, thông tin của nhà trường trên trang Web, trên hệ thống Vn.edu, trên cơ sở dữ liệu ngành…

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kì và đột xuất.

Trên đây là kế hoạch giáo dục Trung học cơ sở năm học 2020-2021 của trường PTDTBT THCS Trà CANG. Đề nghị các tổ chuyên môn triển khai, các Cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiên nghiêm túc.

Nơi nhận:                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GDĐT (để báo cáo);

- Lãnh đạo trường (để chỉ đạo);

- Các tổ, bộ phận (để thực hiện) ;

- Ban đại diện CMHS (để phối hợp) ;

- Lưu: VT.

DUYỆT CỦA PHÒNG GDĐT

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

Nam Trà My, ngày      tháng     năm 2020

TRƯỞNG PHÒNG

Tác giả: Nguyễn Minh Luận

Nguồn tin: THCS Trà Cang

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ CANG
Địa chỉ: Thôn 5 xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại :