Chi tiết tin

Quyết định ban hành quy chế dân chủ

 https://docs.google.com/document/d/1L1rtIHPoPObe88B2GJsYgnWSCKRbrnWB/edit?usp=sharing&ouid=100308923828092120493&rtpof=true&sd=true

  UBND HUYỆN NAM TRÀ MY                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG PTDTBT-THCS TRÀ CANG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    

            Số: 41/QĐ-THCSTC                         Trà Cang, ngày 27 tháng 9 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

 V/v ban hành quy chế dân chủ trong hoạt động

của trường PTDTBT-THCS Trà Cang

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTBT-THCS TRÀ CANG

 

Căn cứ Nghị định số: 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ, về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập ;

Căn cứ Quyết định số: 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01 tháng 3 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động Nhà trường;

 Căn cứ theo Quyết định 1467/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân huyện Nam Trà My về việc thành lập Trường Phổ thông dân tộc Bán trú (PTDTBT) Trung học cơ sở Trà Cang

Căn cứ ý kiến phối hợp của BCH Công Đoàn trường và theo đề nghị của tập thể CB - GV - NV toàn trường,    

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Nay Quyết định ban hành kèm theo Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường PTDTBT- THCS Trà Cang.

          Điều 2 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Điều 3 : Các đồng chí trong Ban giám hiệu, Tổ trưởng chuyên môn, các đoàn thể và toàn thể CB-GV-NV trong trường có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :                                                      HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 3;     (Đã ký)

- Phòng GD&ĐT (Để báo cáo);  

- UBND xã (Để báo cáo);

- Lưu VT.

                                                                    Nguyễn Đình Thắng            

           

           

Tác giả: Nguyễn Minh Luận

Nguồn tin: THCS Trà Cang

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ CANG
Địa chỉ: Thôn 5 xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại :